V-1469

Einstufung

Land Abschnitt Kategorie
GUS, Russland, Ukraine Aluminium, Aluminiumlegierungen Geschmiedete Aluminiumlegierungen

Chemische Zusammensetzung

Standard Fe, % Sc, % Si, % Mg, % Mn, % Cu, % Zr, % Al, % Li, % Ag, %
OST 1 90048-90 < 0.12 0.04–0.15 < 0.1 0.1–0.5 0.003–0.5 3.2–4.5 0.04–0.2 91.83–95.467 1–1.5 0.15–0.6

Informationen zum Lieferanten

Standards

Standard Beschreibung
OST 1 90048-90

Beschreibung der chemischen Elemente

Element Maßeinheiten Beschreibung
Fe % Eisen
Sc % Scandium
Si % Silizium
Mg % Magnesium
Mn % Mangan
Cu % Kupfer
Zr % Zirkonium
Al % Aluminium
Li % Lithium
Ag % Silber