V96C1OCH

Einstufung

Land Abschnitt Kategorie
GUS, Russland, Ukraine Aluminium, Aluminiumlegierungen Geschmiedete Aluminiumlegierungen

Chemische Zusammensetzung

Standard Fe, % Si, % Be, % Mg, % Mn, % Cr, % Ti, % Cu, % Zn, % Zr, % Al, %
OST 1 90026-80 < 0.15 < 0.1 < 0.002 2.3–3 0.2–0.5 < 0.1 < 0.05 2–2.6 8–8.8 0.1–0.16 84.538–87.4

Informationen zum Lieferanten

Standards

Standard Beschreibung
OST 1 90026-80

Beschreibung der chemischen Elemente

Element Maßeinheiten Beschreibung
Fe % Eisen
Si % Silizium
Be % Beryllium
Mg % Magnesium
Mn % Mangan
Cr % Chrom
Ti % Titan
Cu % Kupfer
Zn % Zink
Zr % Zirkonium
Al % Aluminium